6 آوریل، 2023

تغذیه در سندرم تخمدان پلی کیستیک (Polycystic Ovary Syndrome)

سندرم تخمدان پلی کیستیک (Polycystic Ovary Syndrome) عاقلانه خوردن، فعالیت بدنی، خوب خوابیدن و مدیریت استرس می تواند به معکوس کردن عدم تعادل هورمونی در مرکز […]