3 آوریل، 2023

کاسنی و کبدچرب

کاسنی و تاثیر آن بر کبد چرب بخشی از خانواده Asteraceae که امروزه به نام کاسنی معروف است. تاریخ استفاده از کاسنی به مصر باستان برمی […]