28 مارس، 2023

تغذیه مفید برای مغز

مغز برای فعالیت به انرژی نیاز دارد و منبع اصلی آن گلوکز است. این قند ساده که در بسیاری از غذاها یافت می شود، در جریان […]