28 مارس، 2023

تغذیه و عملکرد غدد

رابطه بین تغذیه و عملکرد غدد کمبود مواد مغذی ممکن است منجر به اختلال در عملکرد غدد درون ریز شود. به عنوان مثال میتوان از اثر […]